Juridisch woordenboek – De Hooge Waerder Bedrijfsjuristen

Afspiegelingsbeginsel

Wanneer een werkgever een of meerdere werknemer(s) wil ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen dient rekening te worden gehouden met het afspiegelingsbeginsel. Het doel van dit beginsel is de leeftijdsopbouw binnen een onderneming of bedrijfsvestiging gelijk te houden na het voorgenomen ontslag.

 Eerst dienen die werknemers die voor ontslag in aanmerking komen onderverdeeld te worden in uitwisselbare functies, dit zijn functies die qua inhoud, vaardigheden, niveau en beloning ongeveer gelijk zijn.

 Vervolgens worden de werknemers verdeeld over 5 leeftijdscategorieën:

– 15 tot en met 24 jaar;
– 25 tot en met 34 jaar;
– 35 tot en met 44 jaar;
– 45 tot en met 54 jaar;
– 55 jaar en ouder. 

Per leeftijdscatergorie, binnen de uitwisselbare functie, komt de werknemer met het kortste dienstverband als eerst in aanmerking voor ontslag.

Arbeidsovereenkomst

Wanneer een werknemer in dienst treedt bij een werkgever doen zij er verstandig aan afspraken schriftelijk vast te leggen in een arbeidsovereenkomst. Dit is echter geen vereiste, een arbeidsovereenkomst kan ook mondeling overeengekomen worden.

 Zelfs wanneer er niets overeengekomen is kan er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst wanneer:
– er sprake is van een gezagsverhouding tussen degene die de opdrachten verstrekt en degene die deze uit zal voeren;
– de werknemer een vergoeding ontvangt voor de werkzaamheden die hij verricht;
– de werknemer wordt geacht de werkzaamheden op persoonlijke titel uit te voeren.

 Om verwarring, omtrent de duur en andere voorwaarden, te voorkomen is het sterk aan te raden de afspraken schriftelijk vast te leggen.

Arrest

Een arrest is een uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad in een procedure die in beginsel gestart is met een dagvaarding. Wanneer een lagere rechter vonnis gewezen waar een van de partijen zich niet mee kan verenigen zal een hogere rechter zich opnieuw buigen over deze kwestie.

De hogere instantie kan het vonnis bekrachtigen danwel geheel of gedeeltelijk vernietigen.

Dagvaarding

Wanneer er een geschil is ontstaan tussen partijen waar zij onderling niet uit kunnen komen kan de rechter ingeschakeld worden dit dispuut te beslechten. De partij die besluit gerechtelijke stappen te nemen dient een dagvaarding op te stellen.

Een dagvaarding is een officieel inleidend stuk van een procedure waarin de wederpartij (de gedaagde) wordt verzocht om voor het gerecht te verschijnen. In de dagvaarding valt te lezen wat de gedaagde verweten wordt en waar dit op berust. Daarnaast staat er een tijd en locatie genoemd wanneer de gedaagde dient te verschijnen danwel voor wanneer hij schriftelijk kan/mag reageren.   

Vonnis

Een vonnis is een uitspraak van een lagere rechter. In het vonnis staat een beslissing die genomen is aan de hand van eventuele schriftelijke stukken en/of na een compartie van partijen.