Met ingang van 1 september 2012 heeft een klant van De Hooge Waerder een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot bedrijfsruimte voor de duur van 5 jaar. Daarin is een tussentijdse opzegmogelijkheid opgenomen, welke als volgt luidt:

“Huurder heeft de mogelijkheid de huur tussentijds te beëindigen, te weten per 1 september 2015 met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden”.

Bij aangetekende brief van 4 juni 2013 zegt de klant met gebruikmaking van de breakoptie de huur tegen 1 september 2015 op. De verhurend makelaar heeft daarop een voorstel gedaan om na wijziging van een aantal bepalingen door te huren, onder de voorwaarde dat de huuropzegging tegen 1 september 2015 werd ingetrokken.

Op 31 oktober 2013 heeft de klant het nieuwe voorstel geaccepteerd en schriftelijk bevestigd dat de huuropzegging werd ingetrokken.

Bij aangetekende brief van 18 februari 2015 heeft klant met gebruikmaking van de breakoptie de huur van de bedrijfsruimte wederom tegen 1 september 2015 opgezegd.

De verhurend makelaar stelde zich op het standpunt dat onze klant geen gebruik meer kon maken van de breakoptie, omdat deze zou zijn uitgeruild tegen de nieuwe huurbetalingsvoorwaarden.

De kernvraag in deze procedure was of de klant afstand heeft gedaan van het recht om gebruik te maken van de breakoptie of dat slechts de gedane huuropzegging ongedaan heeft gemaakt, met instandhouding van de breakoptie (tussentijdse opzegmogelijkheid).

De overweging van de kantonrechter was dat partijen bij het sluiten van de huurovereenkomst er bewust voor hebben gekozen om in het belang van de huurder een (tussentijdse) breakoptie in de huurovereenkomst op te nemen. Om die reden dienen naar het oordeel van de kantonrechter zware eisen te worden gesteld aan het prijsgeven van dat recht. De klant had uitdrukkelijk en ondubbelzinnig afstand van de breakoptie moeten doen.

De makelaar slaagde niet in zijn bewijslast, zodat de kantonrechter concludeerde dat de klant geen afstand van haar rechten heeft gedaan.

Voor de volledige inhoud van het gepubliceerde vonnis wordt verwezen naar: https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:RBNHO:2016:9876

Mocht u als huurder of verhuurder geschillen hebben en/of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de huurspecialisten van De Hooge Waerder.
Xander Koning