Het komt regelmatig voor dat een vof ontbonden wordt waarbij de ene vennoot de onderneming voortzet, terwijl de ander uittreedt.
De wet bepaalt dat een uitgetreden vennoot hoofdelijk aansprakelijk blijft tegenover de schuldeisers van de vennootschap waarmee verbintenissen zijn aangegaan vóór het uittreden.

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft onlangs een uitspraak (ECLI:NL:GHSHE:2014:3642) gedaan omtrent dit onderwerp. In deze zaak ging het om twee partijen die samen een webwinkel hadden opgericht.

De vof had in januari 2009 een opdracht verstrekt aan een reclamebedrijf. Deze was ondertekend namens de vof.
Vervolgens is per augustus 2009 de vennootschap ontbonden. De ontbinding werd ingeschreven in het handelsregister. Eén van de vennoten zette de onderneming voort. Over het jaar 2010 bleven vervolgens enkele facturen van het reclamebedrijf onbetaald.
Het reclamebedrijf had naast de zittende vennoot ook de uitgetreden vennoot aangesproken tot betaling van het verschuldigde.

Het Hof oordeelde dat de wederpartij op de hoogte gesteld had moeten worden van de ontbinding en dat de onderneming zou worden voortgezet als eenmanszaak, dan wel dat ze de overeenkomst hadden moeten opzeggen.

De wederpartij kon zich bij het aangaan van de overeenkomst namelijk verhalen op twee vennoten, en mocht redelijkerwijs verwachten dat de situatie ongewijzigd was.
De wederpartij had weliswaar kunnen weten dat de vof was ontbonden door het handelsregister te raadplegen. Dit zou betekenen dat het handelsregister regelmatig geraadpleegd zou moeten worden, om te zien of eventueel een wijziging is opgetreden. Dit kan redelijkerwijs niet worden gevergd van een partij bij een dergelijke overeenkomst.

De uitgetreden vennoot voerde onder andere aan dat de facturen dateren van na de datum van uittreding en hij daarom niet kan worden aangesproken tot betaling hiervan.
De rechter oordeelde dat zowel de zittende als de uitgetreden vennoot gehouden zijn om de rekeningen te betalen omdat de verbintenis voortvloeit uit een overeenkomst die gesloten is vóór de ontbinding van de vof. Het feit dat de vof de wederpartij niet heeft ingelicht is voldoende reden om de uitgetreden vennoot aansprakelijk te stellen voor de schulden van de voormalige vennootschap.

Dit arrest benadrukt het belang om bij ontbinding van een vof duidelijke afspraken te maken. Vooral in een situatie waarbij één van de vennoten de onderneming voortzet en de daarbij behorende overeenkomsten overneemt.
De wederpartij dient op de hoogte gesteld te worden van de wijzigingen alsmede van het feit dat de verbintenissen worden overgedragen aan de vennoot die de onderneming voortzet.

Meer weten over deze zaak en de mogelijke gevolgen voor u? Neem nu contact op.